Podmínky užití webové stránky

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vymezení stran. Tyto podmínky užití (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, IČO 274 33 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C113331, Česká republika (dále jen „provozovatel“, „my“, „nás“ nebo „náš“ apod.) a třetími fyzickými osobami (dále jen „uživatel“, „vy“, „váš“, „vám“ apod.) při užívání naší webové stránky (dále jen „webová stránka“).

1.2. Kontaktní údaje

1.2.1 Doručovací adresa Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky,
158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Česká republika.

1.2.2 Jednotné kontaktní místo pro elektronickou komunikaci v českém nebo anglickém jazyce: info@livesport.eu.

2. OBSAH WEBOVÉ STRÁNKY

2.1. Povaha služby a náš obsah. Webová stránka obsahuje aktuální informace o sportovních událostech, zejména sportovní výsledky výsledky, rozlosování,  a další sportovní statistiky a sportovní obsah (dále jen náš obsah“).  . Náš obsah zobrazovaný na webové stránce je založen na informacích poskytnutých jinými nezávislými zdroji (od třetích stran), získaný naším úsilím nebo jinými oficiálními aplikacemi. Přestože vyvíjíme veškeré úsilí, abychom pravidelně aktualizovali a kontrolovali náš obsah, nečiníme žádné přísliby ani neposkytujeme žádné záruky ohledně webové stránky a doporučujeme vám důkladně porovnat informace shromážděné na webové stránce také s originálními a jinými zdroji. 

2.2. Použití stránky na vlastní riziko. Webovou stránku provozujeme a veškerý obsah poskytujeme s přiměřenými možnostmi a péčí, které po nás lze spravedlivě požadovat, a způsobem, který je popsán v těchto obchodních podmínkách. Váš přístup na webovou stránku, její používání, a používání jakýchkoliv informací, které vám mohou být poskytnuty v souvislosti s webovou stránkou, jsou však pouze na vaší volbě, uvážení, riziku a pouze pro vaše osobní použití. Webovou stránku nesmíte používat ke komerčním účelům.

2.3. Obsah třetích stran. Nezajišťujeme obsah externích aplikací či zdrojů, které mohou být přístupné z webové stránky. Veškerý obsah třetích stran dostupný na webové stránce není hostován na našich serverech a ani jej nevytváříme či nenahráváme na server, kde je umístěn. Obsah třetích stran je zpravidla označený příslušným logem, ikonou nebo jiným identifikátorem třetí strany. Výslovně vylučujeme jakoukoliv svoji odpovědnost spojenou s takovým obsahem, jeho dostupností či informacemi v něm obsaženými.

2.4. Zobrazení reklamy. Souhlasíte s tím, že v rámci užití webové stránky může být zobrazována reklama, včetně reklamy třetích osob.

2.5. Cookies a nástroj pro udělování souhlasu s ukládáním souborů cookies. Získávání vašeho souhlasu a plnění informačních povinností související s využíváním cookies na webové stránce probíhá prostřednictvím zvláštního systému, který zajišťuje třetí osoba.

2.6. Vztah k hazardním hrám. Užití webové stránky je zcela na vaše riziko. Webová stránka není herní aplikací ani aplikací pro provozování hazardních her. Neprovozujeme hry ani hazardní hry, proto nepřijímáme ani nekontrolujeme vaše finanční či jiné prostředky a nepodílíme se na žádných transakcích souvisejících s hazardními hrami. Sázkové kurzy, které se zobrazují na webové stránce, jsou předkládány se zpravodajským účelem. Žádná sdělení nebo informace zveřejněné na webové stránce nepředstavují doporučení ohledně účasti na hře nebo ohledně uzavření sázky, ani nepředstavují právní, daňové nebo jiné podobné poradenství v souvislosti s hraním nebo hazardními hrami.

2.7. Místní právo. Doporučujeme vám dodržovat příslušné právní předpisy země, ve které máte přechodné či trvalé bydliště, jíž jste občany a/nebo kde jste přítomni.

2.8. Práva k obsahu. Texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Není-li s námi smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez našeho výslovného souhlasu dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

2.9. Ochrana databází. Obsah databází nacházející se na webové stránce (dále jen „obsah databáze“) je chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s námi smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití obsahu databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez našeho výslovného souhlasu dovoleno vytěžování (kopírování) nebo zužitkování (zpřístupnění veřejnosti) obsahu databáze nebo jeho kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části.

2.10. Nedovolené zásahy. Nesmíte používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz našich zařízení, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Nesmíte náš server, na kterém je webová stránky provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky a ani nesmíte být při takové činnosti nápomocni třetí osobě. Nesmíte webovou stránku jakkoliv upravovat, rozebírat, dekompilovat nebo vůči webové stránce používat metody reverzního inženýrství, pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak. Bez našeho výslovného souhlasu není dále dovoleno užít obsah webové stránky formou embedování, agregování, scrapování nebo znovu vytváření, pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak.

2.11. Následky porušení práv. Váš zásah do práv k autorským dílům, do práv k ochranným známkám či zásah do zvláštního práva pořizovatele databáze může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti.

3. NAŠE VÝHRADY

3.1. Nemožnost užívání / zobrazení stránky. Stránka  nemusí být funkční  v případě, že jejímu zobrazení brání potíže na vaší straně nebo na straně jiných osob. Stránku tak nemusíme zobrazovat / poskytovat / poskytnou k užití zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

3.2. Omezení kvality služby. V rozsahu povoleném právními předpisy neneseme odpovědnost za (i) jakékoliv poruchy počítačových programů souvisejících s webovými stránkami, (ii) nedostatky nebo viry, které mají za následek ztrátu dat, (iii) jakékoli jiné poškození vašeho počítačového vybavení, mobilního telefonu nebo mobilního zařízení nebo softwaru, (iv) chyby (včetně chyb ve vstupech, zobrazovaných datech či výsledcích) a (v) jakékoli vaše pokusy o používání webové stránky metodami, prostředky nebo způsoby, pro které nejsou námi určeny. Vyhrazujeme si právo pozastavit, upravit, odstranit či doplnit webovou stránku podle našeho vlastního uvážení a v rozsahu povoleném právními předpisy, jakož i právo pozastavit vaše používání webových stránek. Za taková opatření neneseme odpovědnost.

3.3. Chyby. Souhlasíte s tím, že nás budete informovat o jakékoliv chybě na webových stránkách nebo chybě jakýchkoliv informací zobrazovaných na webové stránce (zejména chybných výpočtů, zkreslení informací, n, případně přepočtů měn).

3.4. Omezení odpovědnosti. My (včetně našich vedoucích zaměstnanců, ředitelů, zástupců a zaměstnanců) ani osoby s námi propojené nejsme odpovědni ze smlouvy, z deliktu (včetně nedbalosti) či z jiného důvodu za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, sankčně nahrazované nebo exemplární škody, zejména za ztrátu dat, zisků, příjmů, obchodů, příležitostí, dobrého jména, pověsti nebo přerušení provozu nebo za jakékoliv jiné ztráty, které jsme nemohli předvídat a které vyplývají ze smlouvy o poskytování služeb nebo z vašeho užívání webové stránky.

3.5. Odškodnění. Informace na webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou, a souhlasíte s tím, že nás zbavujete jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s webovou stránkou a informacemi obsaženými na webové stránce. Bez ohledu na ustanovení čl. 6 obchodních podmínek je naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Informace o zpracování osobních údajů. Naši informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (“nařízení GDPR“) plníme prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).

4.2. Tyto obchodní podmínky je třeba číst a vykládat společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které je dostupné zde.

V Praze dne 09.10.2023

Livesport s.r.o.