Informace o zpracování osobních údajů pro novinářské účely

Livesport s.r.o.. („my“, „naše“ nebo „nám“) provozuje na svých webových stránkách a v
aplikacích pro mobilní telefony, tablety a podobná koncová zařízení (dohromady dále
jen "platformy") novinářský obsah z oblasti sportu, jenž může obsahovat i vaše osobní
údaje („vy“ nebo „vaše“).
Tyto informace o zpracování osobních údajů pro novinářské účely („informace“)
vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v souvislosti
se novinářským obsahem dostupným na našich platformách v jakékoli jazykové verzi či
lokalizaci. 
 

1. NAŠE TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. My, jako správce vašich osobních údajů, jsme Livesport s.r.o., společnost
s ručením omezeným, se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha
5, identifikační číslo společnosti 27433722, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 113331.

1.2. Pokud nás chcete kontaktovat, můžete:

1.2.1. prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách
nebo v aplikaci

1.2.2. e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu gdpr@livesport.eu

1.2.3. dopisem zaslaným na výše uvedenou poštovní adresu

1.3. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

2.1. Osobní údaje, které jsou zveřejněny ve novinářského obsahu na našich
platformách či zpracovávány v rámci přípravy takového obsahu a jejichž obsah
je dán rozsahem zájmu veřejnosti na informování z oblasti sportu, zahrnují
celou řadu různorodých informací týkajících se dotčených osob, případně i
vašich osobních údajů, a dále i informací týkajících se sportovních klubů a
organizací, sportovních zápasů a jiných souvisejících událostí a sportovních
osobností. Mezi tyto informace zejména patří:

2.1.1. Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, věk a státní příslušnost.

2.1.2. Fotografie, audiovizuální záznamy a projevy osobní povahy, zejm.
vaše rozhovory a komentáře.

2.1.3. Údaje o zařazení, které souvisí s vaší působností (např. ve sportu) nebo
náležitostí k určitému uskupení (např. sportovnímu klubu).

2.1.4. Údaje o sportovní aktivitě, tj. údaje které souvisí s vaší sportovní nebo
profesní aktivitou (např. ne/účast ve sportovních utkáních, sportovní
výkony a statistiky).

2.1.5. Další údaje v obsahu. Jedná se o veškeré další vaše údaje, které mohou
být obsažené v novinářském obsahu, např. údaje související s
manželstvím, údaje o rodinných příslušnících, údaje o zaměstnání a
majetkových poměrech, včetně příjmů, dosažených úspěších a vzdělání.

2.2. Vaše osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí od vás, z veřejně
dostupných zdrojů nebo z jiných zdrojů, které můžeme využívat pro tvorbu
zpravodajského obsahu.

3. ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

3.1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je ustanovení § 17 odst. 1
a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ anebo „ZZOÚ“). Vaše osobní údaje lze
zpracovávat i tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely
nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Toto
zpracování osobních údajů není podmíněno vaším souhlasem, veřejnoprávním
povolením nebo schválením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dalším
právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je též výkon ústavně
zaručené svobody projevu a práva na informace a v neposlední řadě náš
oprávněný zájem (např. na ochraně práv a oprávněných zájmů v rámci sporů s
třetími osobami).

3.2. Konkrétní účely zpracování jsou následující:

3.2.1. Příprava, zpracování a publikace obsahu
Vaše osobní údaje využíváme pro přípravu, vytváření a zpracování obsahu do
výsledné podoby a pro jejich následné zveřejnění na platformách za účelem
provozování platforem založených na novinářského obsahu primárně z oblasti
sportu, což zahrnuje zpracování údajů:
-  jako podkladu pro přípravu a publikaci textového, obrazového nebo
audio mediálního obsahu
- pro doložení doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu;
- jako součást fotobanky anebo uložiště audiovizuálního obsahu v případě,
že jde o obrazový snímek anebo audiovizuální záznam, k jehož publikaci
jsme oprávněni.

3.2.2. Vytváření klíčových slov a profilů
Vaše osobní údaje využíváme v rámci provozu platforem i pro tvorbu databází,
kategorizaci a řazení novinářského obsahu, a také pro vytváření klíčových slov
tak, aby měla veřejnost snadnější přístup k vyhledávání informací, a aby byl pro
ni obsah přehlednější.
V souvislosti s vaším profilem neprovádíme žádné automatizované individuální
rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ

4.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání právního základu pro
jejich zpracování.

4.2. Pokud je osobní údaj zpracováván jako podklad pro přípravu novinářského
obsahu (, ukončíme jeho zpracování, pokud nebude takto použit a současně
nebudeme mít za to, že údaj bude použit v jiném připravovaném nebo
zvažovaném materiálu.

4.3. Pokud je osobní údaj publikován jako součást novinářského obsahu, bude
zpracováván v elektronické formě uložením v příslušném datovém úložišti
sloužícím pro provoz příslušné platformy nebo pro archivaci novinářského
obsahu na platformě v elektronické podobě bez časového omezení.

4.4. Pokud je osobní údaj zpracováván pro doložení pravdivosti námi
publikovaného obsahu, může být v závislosti na jeho povaze zpracováván bez
časového omezení. Zpracování sami ukončíme, pokud důvod pro něj odpadne.

4.5. Pokud je osobní údaj zpracováván pro vytváření klíčových slov a profilů, bude
zpracováván v elektronické formě uložením v příslušném datovém úložišti
sloužícím pro provoz příslušné platformy po dobu uložení relevantního obsahu,
na který odkazují.

4.6. Pokud je osobní údaj zpracováván uložením ve fotobance anebo jiné databázi
audiovizuálního obsahu, bude zpracováván po dobu trvání licence anebo
jiného oprávnění k publikaci příslušného audiovizuálního obsahu (tj.
v některých případech bez časového omezení) anebo po dobu existence
autorských práv k tomuto obsahu.

5. SPRÁVCE A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

5.1. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená,
že my určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou vaše osobní
údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a
popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování vašich
osobních údajů odpovídáme.

5.2. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů,
kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které
jsou popsány výše. Takovými zpracovateli jsou osoby, které pro nás zajišťují
technické činnosti, včetně osob poskytujících nám hostingové služby a služby
vývoje software, a dále naši externí zpracovatelé novinářského obsahu a také i
jiné společnosti z naší skupiny.

6. ZVEŘEJNĚNÍ A PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EU

6.1. Vaše osobní údaje v rámci novinářského obsahu budou zveřejňovány a budou
dostupné veřejnosti, případně jen omezenému množství našich uživatelů.

6.2. Vaše osobní údaje jako součást novinářského obsahu můžeme umístit na i na
sociální sítě. V takovém případě může dojít ve smyslu Nařízení “k předání
vašich údajů do třetích zemí (do země mimo EU)”, a to i do zemí, pro které
Evropská komise dosud nerozhodla o odpovídající ochraně totožné s právem
EU. V takovém případě my zajistíme, aby vaše osobní údaje byly
zpracovávány a chráněny jednak v souladu s našimi standardními podmínkami
ochrany osobních údajů ale také prostřednictvím vhodných záruk uvedených v
čl. 46 Nařízení a dostupných například zde.

7. VAŠE PRÁVA

7.1. Při zpracování vašich osobních údajů máte určitá práva, která jsme povinni
v odpovídajícím rozsahu naplňovat.

7.2. Jelikož však zpracováváme vaše osobní údaje pro novinářské účely, uplatní se
na výkon práv určité výjimky. Podle § 20 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, se v případě uplatnění práv na výmaz (jak je toto popsáno v
písm. c) níže) a opravu (jak je toto popsáno v písm. b) níže) postupuje podle
jiných právních předpisů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, nebo § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.
Specifické podmínky jsou stanoveny také v případě práva na omezení
zpracování (jak je toto popsáno v odst. 8.6 níže).

7.3. Právo na přístup. Pokud nejde o vaše osobní údaje zpracovávané pro
novinářské účely, můžete požádat o právo na přístup k vašim osobním údajům.
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za
jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je
předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se
zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto
dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí,
které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda
osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a
pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci
práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů,
přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

7.4. Právo na opravu. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme,
jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného
odkladu opravili (je-li to technicky možné), případně uvedli na pravou míru,
bylo-li touto nepřesností či neúplností nepřiměřeně zasaženo do vaší
osobnosti.
V případě opravy osobních údajů budeme o této skutečnosti informovat
uvedením údaje o poslední aktualizaci přímo ve zveřejněném obsahu.

7.5. Právo na výmaz. Pokud nejde o vaše osobní údaje zpracovávané pro
novinářské účely a zjistíte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo
nepřiměřeně zasaženo do vaší osobnosti, máte právo požadovat, abychom
vaše osobní údaje vymazali.
V případě výmazu osobních údajů budeme o této skutečnosti informovat
uvedením údaje o poslední aktualizaci přímo ve zveřejněném obsahu, bude-li
tento obsah dostupný, případně jiným vhodným způsobem.

7.6. Právo na omezení zpracování. I v případě, že jsou vaše osobní údaje
zpracovávané pro novinářské účely, můžete v některých případech využít
právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje
požadovat, aby tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných
dalších operací zpracování. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když
jsou splněny všechny následující podmínky:
a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely
zpracování;
b) Vaše osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých
právních nároků; a současně umožnění výkonu tohoto práva nevyžaduje
nepřiměřené úsilí z naší strany.

7.7. Právo vznést námitku proti zpracování. Pokud nejde o vaše osobní údaje
zpracovávané pro novinářské účely, můžete proti konkrétnímu zpřístupnění
nebo uveřejnění osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho
oprávněného zájmu, vznést námitku. V takovém případě prosím uveďte
konkrétní důvody nasvědčující, že ve vašem případě převažuje oprávněný
zájem na ochraně vašich práv a svobod nad veřejným zájmem na svobodě
projevu. Pokud budeme mít za to, že bylo prokázáno, že váš zájem převažuje,
zveřejňování daných osobních údajů ukončíme.

7.8. Právo podat stížnost. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak
dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo
můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje
zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete
podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, alternativně na tel. +420 234 665 111, e-mailu:
posta@uoou.cz či přes webové stránky: http://www.uoou.cz.

7.9. Uplatnění vašich práv. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním
vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či
cokoliv jiného, se na nás můžete obracet na výše uvedenými způsoby
(nejjednodušeji elektronicky prostřednictvím formuláře anebo e-mailové
zprávy). Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do
jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti
vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O
takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme
informovat.

7.10. Vyhrazujeme si právo tyto Informace o zpracování osobních údajů příležitostně
upravit nebo aktualizovat; platnou verzi Informací vždy zveřejňujeme na svých
webových stránkách. Doporučujeme vám proto, abyste tyto Informace
pravidelně kontrolovali, a byli tak informováni o podmínkách zpracování
osobních údajů i svých právech.

V Praze dne 1. 2. 2023

Livesport s.r.o.