Informace o zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE


Livesport s.r.o. („my“, „naše“ nebo „nám“) respektuje soukromí svých uživatelů („vy“ nebo „vaše“). Tyto informace o zpracování osobních údajů („Informace“) vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, poskytujeme a chráníme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi webovými stránkami v jakékoli jazykové verzi či lokalizaci (dále společně jen "webová stránka"). Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s vaším používáním webové stránky,, v souvislosti s přímým marketingem a v souvislosti s ukládáním souborů cookie HTTP do vašeho zařízení.


1. NAŠE TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. My, jako správce vašich osobních údajů, jsme Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, IČO 274 33 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C113331, Česká republika.

1.2. Naše kontaktní údaje jsou následující: poštovní adresa Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Česká republika, e-mailová adresa privacy@livesport.eu.

1.3. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a výkonem vašich práv prostřednictvím e-mailové adresy dpo@livesport.eu.

2. ZPRACOVÁNÍ V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY

2.1. Specifikace zpracování při používání webové stránky. Pokud používáte webovou stránku zpracováváme pro níže uvedené účely B a C záznamy související s vaším užíváním webové stránky (IP adresa, Geo IP, údaje o operačním systému, typ a verzi vašeho prohlížeče, a uživatelské nastavení webové stránky), které se získávají automaticky při užívání webové stránky.

2.2. Účel zpracování. Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zajištění technického chodu webové stránky, tj. řádného a bezproblémového fungování webové stránky a s tím související odstraňování nahlášených technických chyb a následná optimalizace (předcházení chyb v budoucnu) webové stránky.

Provedli jsme posouzení, zda je možné za tímto účelem zpracovávat vaše osobní údaje a provedli jsme také nezbytný test proporcionality, který posuzuje zájmy na ochraně vašich práv a naše zájmy. Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na skutečnosti, že většinu zpracovávaných osobních údajů máme k dispozici pro jiné účely, že užíváme pseudonymizované identifikátory, že odstraňování vad je i v zájmu uživatele webové stránky, že následná optimalizace webové stránky je v zájmu všech uživatelů webové stránky, se nám nejeví, že by vaše zájmy či základní práva a svobody na ochranu vašich osobních údajů převažovaly nad naším výše uvedeným oprávněným zájmem.

2.3. Právní základ. Právním základem je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") spočívající ve výše uvedeném zajištění technického chodu webové stránky.

2.4. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 měsíce od užití webové stránky.

2.5. Další příjemci. Osoby, které pro nás zajišťují technické činnosti, včetně osob poskytujících nám hostingové služby a služby vývoje software, a jiné společnosti z naší skupiny („naše skupina“) mohou být dalšími příjemci vašich osobních údajů.

2.6. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení a v závislosti na uvedených účelech máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti, než takové žádosti vyhovíme.

2.6.1. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení Nařízení.

2.6.2. Máte právo kdykoliv vyslovit námitku vůči zpracování vašich osobních údajů. V případě, že vyslovíte námitku se zpracováním vašich osobních údajů, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo vašimi právy a svobodami, nebo jsou-li takové údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

3. ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ EVIDENCÍ A OCHRANOU PRÁV A PRÁVNÍCH NÁROKŮ

3.1. Specifikace zpracování. K evidenci a ochraně našich práv a právních nároků můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, ať již máte u nás vytvořený účet nebo ne. Za tímto účelem můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

3.1.1. IP adresa, Geo IP, údaje o operačním systému, typ a verzi vašeho prohlížeče,

3.1.2. pseudonymizované identifikátory, které jsme za účelem vaší ochrany zavedli;

3.2. Účel zpracování. Účelem je evidence a zajištění ochrany práv a našich právních nároků.

3.3. Právní základ. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3.4. Náš oprávněný zájem. Náš oprávněný zájem je založen na naší potřebě zajistit odpovídající evidenci a ochranu našich práv a právních nároků.

Provedli jsme posouzení, zda je možné zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zajištění odpovídající evidence a ochrany práv a právních nároků, a provedli jsme také nezbytný test proporcionality, který posuzuje zájmy na ochraně vašich práv a naše zájmy. Dospěli jsme k závěru, že s ohledem  na to, že každý má právo chránit vlastní právo a majetek, že máme část informací již pro jiné účely od vás k dispozici, že právní předpisy předpokládají u poskytovatelů služeb ukládání obsahu obdobné zpracování, že máme zájem na řádné, slušné a právně legální diskuzi, a že vůči našemu zpracování můžete podat kdykoliv námitku, se nám nejeví, že by vaše zájmy či základní práva a svobody na ochranu dobrovolně poskytnutých osobních údajů převažovaly nad našimi oprávněnými zájmy na zajištění evidence a ochraně práv a právních nároků.

3.5. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu 3 let, kdy bylo zahájeno zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zajištěním ochrany našich práv a právních nároků.

3.6. Ostatní příjemci. Osoby zajišťující provoz našich webových stránek nebo externí právní a daňoví poradci (zpracovatelé osobních údajů), a případně také příslušné orgány veřejné moci a Policie.

3.7. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

3.7.1. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení Nařízení.

3.7.2. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází ke zpracování v souladu s naším oprávněným zájmem. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebude náš oprávněný zájem pro závažné důvody nepřeváží nad vašimi zájmy nebo právy.

4. ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S UMÍSTĚNÍM SOUBORŮ COOKIE HTTP VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ

4.1. Specifikace zpracování. Prostřednictvím cookie lišty umístěné na webové stránce (dále jen "lišta") nám můžete udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s ukládáním souborů cookies http na vaše zařízení.

4.2. Účel zpracování. Účely zpracování osobních údajů se liší v závislosti na povaze ukládaných cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty v rámci lišty nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

4.3. Právní základ. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas, který nám dáváte ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

4.4. Doba uchovávání. Informace o době uchovávání osobních údajů v souvislosti s ukládáním jednotlivých cookies se liší v závislosti na povaze ukládaných cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty v rámci lišty nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

4.5. Další příjemci. Kategorie příjemců osobních údajů se liší v závislosti na povaze ukládaných cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty v rámci lišty nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

4.6. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a na přenositelnost vašich osobních údajů.

4.6.1. Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Tímto není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím webové stránky.

4.6.2. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení Nařízení.

4.6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

5. ZABEZPEČENÍ VAŠICH INFORMACÍ

5.1. K ochraně vašich osobních údajů používáme administrativní, technická a faktická bezpečnostní opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

6. DALŠÍ INFORMACE

6.1. Automatizované rozhodování. Neprovádíme automatizované individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

6.2 Činnosti třetích stran. Neneseme odpovědnost za jednání třetích stran, kterým sdělujete osobní nebo citlivé údaje, a nemáme pravomoc řídit nebo kontrolovat zasílání nabídek třetích osob. Pokud si již nepřejete dostávat korespondenci, e-maily nebo jiná sdělení od třetích stran, kontaktujte takovou třetí stranu přímo.

7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

7.1. Nemáme v úmyslu cíleně předávat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, nicméně někteří naši partneři, jako výše zmínění další příjemci osobních údajů, mohou mít sídlo v zemích mimo EU nebo ukládat data na serverech mimo EU. V takovém případě může dojít ve smyslu Nařízení “k předání Vašich údajů do třetích zemí (do země mimo EU)”, a to i do zemí, pro které Evropská komise dosud nerozhodla o odpovídající ochraně totožné s právem EU. V takovém případě zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány a chráněny jednak v souladu s našimi standardními podmínkami ochrany osobních údajů, ale také prostřednictvím vhodných záruk uvedených v čl. 46 Nařízení a dostupných například zde.

8. ZMĚNY A DOPLŇKY

8.1. Budeme vás upozorňovat na veškeré změny v těchto Informacích.

8.2 Doporučujeme vám, abyste tyto Informace pravidelně kontrolovali, a byli tak informováni o svých právech.

V Praze dne 09.10.2023

Livesport s.r.o.